Välkommen till XLPM Online

XLPM, Excellence in Project Management, är en projektmetodik som är enkel att använda för alla typer av organisationer - liten som stor, statlig, kommunal eller privat.

Klicka på någon av de sju boxarna för att läsa en kort beskrivning av de områden som ingår i XLPM Online.

Om du redan vet vad du letar efter kan du gå direkt dit med hjälp av navigeringen högst upp.

XLPM – en översikt

Projektmetodiken XLPM – Excellence in Project Management – möjliggör och stödjer en framgångsrik ledning av den projektbaserade verksamheten inom en organisation. XLPM stödjer ett agilt förhållningssätt och är i linje med internationella standarder och trender.

XLPM omfattar anpassningsbara modeller för uppdrags-, projekt-, program-, initiativ- och portföljledning. Modellerna är lämpliga för användning i alla sorters organisationer - små som stora, statliga, kommunala eller privata.

Till XLPM - en översikt

Arbeta agilt

I XLPM beskrivs hur agila tekniker, som till exempel Scrum och Kanban, kan användas i arbetet i uppdrag, projekt och program. XLPM beskriver även hur man kan tillämpa ett agilt förhållningssätt på uppdrag, projekt, program och portfölj genom att dela upp stora arbeten i mindre steg.

Modellstödet i XLPM är i linje med det agila manifestet och de agila principerna.

Till arbeta agilt

Stöd av modeller

XLPM innehåller heltäckande och väl dokumenterat modellstöd för uppdrags-, projekt-, program- och portföljledning. Att använda XLPM:s modeller skapar transparens och förutsägbarhet, vilket ger möjlighet till beslut som gör att organisationens begränsade resurser kan nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt.

XLPM erbjuder även en initiativmodell som stöd för nyttorealisering och effekthemtagning. Samtliga modeller är anpassningsbara till alla typer av organisationer - liten som stor, statlig, kommunal eller privat.

Till portföljTill initiativTill programTill projektTill uppdrag

Anpassa till olika arbete

XLPM beskriver hur man kan anpassa det generella modellstödet till en specifik verksamhet. En anpassning kan bestå av att metodiken samordnas med organisationens ledningssystem samt att tillämpningar beskrivs för specifika verksamheter.

I XLPM beskrivs tillämpningar av metodiken för, till exempel, produktutveckling, digital transformation, kundorder, intern förändring, bygg och anläggning, hållbarhetsomställning och IT-verksamhet.

Till anpassning av XLPM

Fokus på människan

Det mänskliga perspektivet i XLPM handlar om att lyfta fram varje individs betydelse för organisationens framgång. En gemensam projektkultur, med fokus på individer, team och ledarskap, samt en gemensam värdegrund, är en förutsättning för en lärande projektverksamhet med nöjda medarbetare.

Till det mänskliga perspektivet

Fokus på planeten

XLPM Online lyfter fram vikten av att ha ett fokus på hållbarhet i organisationens projektverksamhet. Det gäller såväl i frågor rörande klimat, miljö och mänskliga rättigheter som i affärsetik.

XLPM Online ger stöd för arbetet med att genomföra en hållbarhetsomställning av organisationen samt beskriver hur portföljens samtliga uppdrag, projekt och program kan bidra till organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete.

Till fokus på planeten

Fokus på verksamheten

I verksamhetens perspektiv i XLPM beskrivs förutsättningarna för en framgångsrik projektverksamhet. I en sådan samordnas arbetsinsatser i den tillfälliga projektverksamheten med arbetet i den löpande verksamheten, så att de tillsammans bidrar till organisationens överordnade verksamhetsmål.

En viktig del i verksamhetens perspektiv är att tydliggöra ledningens ansvar för att styra och skapa förutsättningar för organisationens projektbaserade verksamhet.

Till verksamhetens perspektiv