Användarvillkor

Tillgång till och användning av denna webbplats är underställd följande villkor och alla gällande lagar. Tillgång till denna webbplats är under förutsättning att licenskostnader har betalats eller tidsbegränsat för demonstrationsändamål. Genom att tillgång till och användning av den här webbplatsen accepterar du följande villkor, utan begränsning.

Denna webbplats och innehållet som tillhandahålls på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, grafiska bilder, dokumentmallar, HTML-kod och text, tillhör Semcon. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som en rätt till att licensiera, ta patent på, upphovsrättsskydda eller använda varumärken eller andra ägarintressen hos Semcon.

Alla varumärken som används eller hänvisas till på denna webbplats är deras respektive ägares egendom.

Det är strängt förbjudet att:

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och Semcon gör ingen utfästelse eller ger garanti av något slag med avseende på denna webbplats, eller någon webbplats eller tjänst tillgänglig via denna webbplats.

Semcon förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst.

Personuppgiftspolicy för XLPM Online

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för XLPM Online, det vill säga när du registrerar dig och tar del av informationen på www.xlpm-online.com. XLPM Online tillhandahålls av Semcon Sweden AB, organisationsnummer 556555-8193, Lindholmsallén 2, 417 80 Göteborg, Sverige ("Semcon").
Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy som är en integrerad del av Användarvillkoren för XLPM Online bekräftar du att du tagit del av information om hur dina personuppgifter behandlas inom ramen för XLPM Online.

Begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och mejladress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Semcon är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du registrerar och som behandlas inom ramen för XLPM Online.

Uppgifter vi samlar in och vad de används till

Följande uppgifter om dig samlas in och behandlas:

Dessa uppgifter samlas in vid din registrering till XLPM Online och används för att logga in till XLPM Online. Mejladressen används även för att kunna skicka informationsmejl, t.ex. om störningar i XLPM Online, om inaktivitet och eventuell radering av inloggningsmöjlighet till XLPM Online, samt månatlig statistik om användandet av XLPM Online. Om du har valt att få nyhetsbrev från oss används mejladressen även för detta syfte.

Laglig grund för behandlingen

Uppgifterna samlas in och behandlas av Semcon som ett led i fullgörandet av ett avtal med dig eller med din organisation om tillhandahållande av tjänsten XLPM Online och uppgifterna är en nödvändig förutsättning för att Semcon ska kunna tillhandahålla tjänsten och fullgöra avtalet.

I de fall du valt att få nyhetsbrev från oss baserar vi behandlingen på ditt samtycke som du lämnat i anslutning till att du registrerade dig. Om du registrerade dig före april 2018 baserar vi vår kommunikation med dig på en intresseavvägning där Semcon har ett berättigat intresse av att kommunicera och upprätthålla affärsrelationen med dig som en kundkontakt och löpande informera dig om vår verksamhet, våra utbildningar och våra evenemang. Vi anser att vårt berättigade intresse följer tillämplig personuppgiftslagstiftning och respekterar dina rättigheter och friheter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för mottagande av nyhetsbrev alternativ välja att avregistrera dig (opt-out) från våra utskick och vi kommer då genast att upphöra med våra utskick till dig.

Överföring av personuppgifter

Semcon kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter. Personuppgifterna kan emellertid komma att behandlas av tredje part i form av personuppgiftsbiträden anlitade av Semcon exempelvis för drift och hosting av plattformen för XLPM Online.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna logga in på XLPM Online. Dina personuppgifter raderas permanent efter att du har varit inaktiv på XLPM Online under 7 månader, om inget annat har avtalats mellan Semcon och din organisation.

Dina personuppgifter raderas permanent även då din organisation avslutar sin licens på XLPM Online.

Information, rättelse och klagomål

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ombeds du att skicka en skriftligt undertecknad begäran till Semcon på adress som angivits ovan. Ansökan kan även göras på mejl till xlpm@semcon.com. Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du alltid rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Du har även rätt att begära ut personuppgifterna och när så är möjligt begära att personuppgifterna överförs till annan angiven personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen (som senare byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten), som är tillsynsmyndighet, med klagomål gällande Semcons personuppgiftsbehandling inom XLPM Online. Du kan även skriva till oss vid klagomål på mejl dataprivacy@semcon.com.