XLPM - Excellence in
Project Management

Välkommen till XLPM Online

XLPM - Excellence in Project Management - är metodiken för en framgångsrik projektverksamhet, där det tillfälliga utvecklings-, underhålls- och förändringsarbetet balanseras mot organisationens löpande arbete.

Metodiken ger ett omfattande och anpassningsbart modellstöd för att leda och styra alla typer av tillfälliga arbeten; uppdrag, projekt och program. XLPM har även modellstöd för att möjliggöra en optimal och hållbar användning av organisationens resurser, för att effektivt nå önskade nyttor och effekter, i resan mot organisationens vision.

XLPM – en översikt

I denna del av XLPM hittar du en översiktlig innehållsbeskrivning av XLPM. Här kan du även finna enkla guider, stöd och Quiz som gör det möjligt för dig att lära dig mer om XLPM i din egen takt.

Till XLPM - en översikt

Arbeta agilt

I XLPM beskrivs hur agila tekniker, som till exempel Scrum och Kanban, kan användas i arbetet i uppdrag, projekt och program. XLPM beskriver även hur man kan tillämpa ett agilt förhållningssätt uppdrag, projekt, program och portfölj genom att dela upp stora arbeten i mindre steg.

Modellstödet i XLPM är i linje med det agila manifestet och de agila principerna.

Till arbeta agilt

Stöd av modeller

XLPM innehåller heltäckande och väl dokumenterat modellstöd för uppdrags-, projekt-, program- och portföljledning. Att använda XLPM:s modeller skapar transparens och förutsägbarhet, vilket ger möjlighet till beslut som gör att organisationens begränsade resurser kan nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt.

Samtliga modeller är anpassningsbara till alla typer av organisationer - liten som stor, statlig, kommunal eller privat.

Till XLPM:s modeller

Anpassa till olika arbete

Modellerna i XLPM kan anpassas till en specifik verksamhet. En anpassning kan bestå av att metodiken samordnas med organisationens ledningssystem samt att tillämpningar beskrivs för specifika verksamheter.

Idag beskriver XLPM tillämpningar av metodiken för temporärt arbete inom produktutveckling, digital transformation, kundorder, intern förändring, bygg och anläggning, Life Science, hållbarhetsomställning, digital transformation och IT-verksamhet.

Till anpassning av XLPM

Fokus på människan

Det mänskliga perspektivet i XLPM lyfter fram varje individs betydelse för organisationens framgång. En gemensam projektkultur, med fokus på individer, team och ledarskap, samt en gemensam värdegrund, är en förutsättning för en lärande projektverksamhet med nöjda medarbetare.

Till det mänskliga perspektivet

Fokus på verksamheten

Verksamhetens perspektiv är området i XLPM som beskriver förutsättningarna för en framgångsrik projektverksamhet, där arbetet i den tillfälliga projektverksamheten samordnas med arbetet i den löpande verksamheten. Ledningen ansvarar för att skapa förutsättningar så att allt arbete bidrar till organisationens överordnade verksamhetsmål.

Till verksamhetens perspektiv

Fokus på planeten

Vikten av att ha ett fokus på hållbarhet i organisationens projektverksamhet gäller såväl i frågor rörande klimat, miljö och mänskliga rättigheter som i affärsetik. XLPM ger stöd för arbetet med att genomföra en hållbarhetsomställning av organisationen samt beskriver hur portföljens samtliga uppdrag, projekt och program kan bidra till organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete.

Till fokus på planeten

Project Excellence by Semcon

Upplever du utmaningar i din dagliga projektverksamhet? Vi på Semcon kan med vårt erbjudande Project Excellence hjälpa dig och din organisation på många sätt – utbildning, kunskapsstöd, förändringsledning och bollplank.
Och inte minst med en projektmetodik i världsklass!

Mer om Project Excellence by Semcon